Fråga AGA – Linde Stories (2023)

Vad undrar just du om gällande gas och gashantering? Fråga oss så får du svar av våra experter.

  Senaste läsafrågan:

  Hur många gasolflaskor får jag förvara hemma och hur många gasolflaskor får jag förvara i en husvagn vid uppställning?

  FRÅGA: Hur många gasolflaskor får jag förvara hemma
  och hur många gasolflaskor får jag förvara i
  en husvagn vid uppställning. Vad motsvarar en P11 i liter
  mao 11 kg = liter gas

  Magret

  SVAR: Hej Magret,

  Den organisation som är bäst på dessa frågor är svensk myndighet MSB som är de
  som ger ut reglerna för brandfarlig vara dvs gasol.

  Grunden är att du får ha högst gasolflaskor med en sammanlagd flaskvolym av
  60 liter ( motsvarar två P11 flaskor ) om du bor i fristående fastighet. Normalt
  anses du få ha en flaska i drift och en i reserv. Dock måste du inte överskrida
  begränsningen i reglerna nedan.

  Om du vinterförvarar din husvagn tillsammans med andra så är det den sammanlagda
  gasolmängden som styr. Observera att det finns begränsningar i mängden gasol
  inomhus beroende på hur du bor och var du vill förvara din gasol.

  Du kan läsa mer i pdf:en från MSB (Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap)

  En P11 gasolflaska med 11 kg gasol har en flaskvolym på 26,2 liter. Det är
  flaskvolymen som myndigheten utgår från när de bestämmer reglerna. Det har dock
  inget med hur mycket gasol du får ut. Gasolen i flaskan är i vätskeform under
  ett måttligt tryck. När du öppnar flaskventilen omvandlas gasolvätskan i
  flaskan till gas , ungefär som när vatten övergår till vattenånga. Vid
  övergången från gasolvätska till gasol gas ökar volymen kraftigt.

  Ungefärligen gäller detta:

  1 kg gasol-vätska i gasolflaskan = 2 liter gasol-vätska i
  gasolflaskan = 500 liter gasol-gas när du öppnar flaskventilen

  En P11 flaska med 11 kg gasolvätska kan alltså ge 11 x 500 liter
  = ca 5500 liter = 5, 5 kubikmeter gasolgas

  Hälsningar AGA

  Här har vi samlat några andra av de vanligaste frågorna vi får:

  Kan jag ta en acetylenslang istället för gasolslang till gasolgrillen?

  FRÅGA: Tjenare AGA. Jag har köpt en Gasolgrill och jag undrar om jag kan ta en acetylenslang 8mm jag har hemma och använda istället för en gasolslang 8mm.. Borde väl inte vara någon skillnad?

  Mvh Adam

  SVAR: Hej Adam, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap är den myndighet i Sverige som reglerar de krav som ställs vid hantering av brandfarlig vara som t.ex. gasol. När det gäller användning av slang för gasolapparater ställs allmänt krav på att slangen är lämplig för avsedd användning och har kortast möjliga längd normalt max 1,5 meter. Då gasolen är en oljeprodukt kan den ha ett aggressivt beteende på gummislang. Det är således viktigt att slangen är gjord av ett material som klarar gasolens egenskaper och det är tex inte bara slangens motståndskraft mot gastrycket som avgör lämpligheten på slangen.

  För att visa att gasolslangen har korrekt sammansättning stämplas slangen med aktuell standard tex EN 559

  Enligt Svenska myndighetsregler skall gasolslang i tillägg till europeiska krav klara användning under kalla väderförhållanden utan att bli spröd och spricka. Slangen skall därför ha en tryckt anvisning att den klarar minus 30 C . För att särskilja gasolslang från annan slang används orange signalfärg. Läs mer om hur du blir klar att använda din gasolapparat: http://gasklart.aga.se

  Hälsningar AGA

  Får jag förvara gasflaskor i källaren eller på vinden?

  (Video) Lär dig engelska genom berättelser Nivå 0 / Engelska lyssnarövningar för nybörjare.

  Nej, i källarens förrådsutrymme eller på vinden får ingen brandfarlig gas förvaras.

  Får jag förvara gasol under diskbänken?

  Det är att föredra att förvara gasolflaskan utomhus men det är tillåtet att förvara gasolflaskan i väl ventilerat utrymme.

  Får jag ha gas inomhus i hemmet?

  Ja, men det beror på:

  • mängden gas
  • var i huset gasen är placerad

  Du får bara förvara brandfarliga varor för hushållets behov.

  Behöver hushållet förvara mer än 100 liter brandfarlig vätska (bil med reservdunk oräknat), mer än 60 liter gasol eller mer än 5 liter acetylen måste du ha tillstånd.

  Gasolflaskor skall förvaras i väl ventilerat utrymme samt stående för att säkerhetsventilen skall fungera.

  Får jag köra gasolflaskan i min bil?

  Som privatperson får man transportera enstaka gasolflaskor för eget bruk utan att följa ADR reglerna. Annars gäller ADR reglerna.

  Gasol är en flytande vätska och gasolflaskor skall alltid transporteras stående för att säkerhetsventilen skall fungera.

  Tänk på att:

  • förankra gasolflaskan väl, all last måste säkras t ex med hjälp av ett spännband.
  • skyddskåpa, fast ventil eller annat skydd krävs vid transport och förvaring.
  • god ventilation krävs vid all transport och lagring av gasol.

  Finns det någon utbildning om gassäkerhet och hantering hos AGA?

  Ja det finns det. Kunskapskravet ökar hela tiden på dem som arbetar med gas och tillhörande utrustningar, Svenska myndigheter kräver också utbildad och kompetent personal för att olyckor skall kunna undvikas. Kraven finns specificerade både i Arbetsmiljölagen och MSBmyndighetens författningssamling.

  AGA erbjuder därför ett antal utbildningar. Kontakta din säljare för mer information eller se här vad vi kan erbjuda Kurser.

  Hittar jag AGAs prislistor på nätet?

  Nej, inte ännu. Men på sikt kommer vi att ha den servicen.

  Hur många flaskor får jag förvara i arbetslokal?

  I arbetslokal får det endast finnas det antal gasflaskor som krävs för arbetets utförande.

  Övriga flaskor skall förvaras på särskild uppställningsplats eller i gasförråd

  Hur mycket gasol får jag förvara?

  Det finns bestämmelser som begränsar hur mycket gasol man får lagra utan tillstånd. Tillstånd söks hos Byggnadsnämnden i kommunen. Räddningstjänsten kan ge mer information om hantering och lagring.

  (Video) Lär dig engelska genom berättelser Nivå 0 / Engelska lyssnarövningar för nybörjare.

  Privat bruk
  För privat bruk i enfamiljshus får gasolflaskor mindre än 30 liter (storlek P 11) hanteras i bostaden. I utrymme som är brandsäkert avskilt från den egna bostaden, t ex eget garage, får högst 2 st gasolflaskor större än 15 liter hanteras. Totalt per hushåll max 60 liter utan tillstånd.

  I flerbostadshus får endast flaskor mindre än 5 liter förvaras i lägenheten. Brandsäkert avskilt eller på balkong får dock gasolflaskor av högst storlek P 11 lagras. Totalt per hushåll max 60 liter gasol utan tillstånd.

  I källarförråd, allmänt garage och på vind får ingen gasol hanteras eller lagras.

  Yrkesmässig hantering
  För yrkesmässig hantering inomhus tillåts max 250 liter gasol utan tillstånd. För yrkesmässig hantering utomhus tillåts max 1 000 liter gasol utan tillstånd.

  Publika lokaler
  För hantering i publika lokaler t ex varuhus och skolor krävs alltid tillstånd.

  Hur ofta skall man byta gasslang?

  Det beror på hur man använder utrustningen och i vilken miljö den förvaras. Slangen åldras naturligtvis snabbare om den står utomhus och är utsatt för sol, väder och vind.

  Krävs det tillstånd för att förvara brandfarlig gas?

  Ja, om du skall förvara större mängd än vad som anges nedan.
  Då skall du ansöka om tillstånd för hanteringen hos Byggnadsnämnden i kommunen.

  Yrkesmässigt inomhus 250 liter, yrkesmässigt utomhus 1 000 liter
  per hushåll inom- och utomhus, gasol 60 liter, annan gas 5 liter.

  Med yrkesmässigt menas att man i sin yrkesutövning hanterar brandfarlig gas, dvs inte som privatperson för privat bruk.

  Med innehåll i liter avses volymen mätt i liter som flaskan innehåller.

  Vad är ADR?

  ADR är ett regelverk som styr transport av farligt gods på väg. Inom ADR gäller olika regler beroende på värdepoäng.

  Värdepoängen styr kraven på säkerhet.

  Ska du bara transportera ett fåtal gasflaskor hamnar du oftast under värdet 1 000 poäng. Men transporterar du samtidigt även annat farligt gods ska det också räknas in i den totala riskpoängen. I så fall hamnar du kanske över 1 000 poäng. Och då gäller andra regler med krav på bl a särskild förarutbildning.

  Hos AGA kan du också få närmare information om de regler som gäller för just din transport.

  När du handlar gas hos AGA får du alltid en ifylld godsdeklaration med rätt värde.

  Vad behöver jag över 1 000 riskpoäng?
  Då behövs bl a:

  • speciell förarutbildning
  • 2 brandsläckare
  • särskild utrustning i bilen
  • godsdeklaration
  • transportkort
  • väl ventilerat utymme

  Vad behöver jag under 1 000 riskpoäng?
  Bl a behövs:

  • godsdeklaration
  • 1 brandsläckare
  • väl ventilerat utrymme

  Vad är bakslag och bakeld i svetssammanhang?

  Bakslag är lågans tillbakaslag in i brännaren (med ljudknallar) och är i princip ofarligt.
  Bakeld är lågans tillbakaslag in i brännaren med fortsatt förbränning i blandningsröret med ett visslande ljud. Åtgärd; stäng av gastillförseln med brännarens avstängningsventil och därefter flaskavstängningsventilen. Kontrollera brännarutrustningen innan arbetet fortsätter.

  Vid s k genomgående bakslag har lågans tillbakaslag gått igenom brännare och in i gasförsörjningssystemet. Detta leder ofta till olycka.

  Bakslagsspärrens uppgift är att förhindra detta.

  Vad är en Bakslagsspärr?
  En bakslagsspärr eller som en del säger ”bakslagssskydd” är en billig livförsäkring för dig som svetsar. Enligt lag är du skyldig att ha fungerande bakslagsspärr monterad på din utrustning.

  Bakslagsspärren har fyra säkerhetsfunktioner:

  • förhindrar bakströmning
  • stoppa och släcka genomgående bakslag
  • stänga gastillförseln vid genomgående bakslag
  • stänga gastillförseln vid överhettning

  Bakslagsspärr bör även användas för oxygen och propan.

  (Video) Learn English Through Story level 2 🍁 Agatha Christie, Woman of Mystery

  Bakslagsspärrar skall i Sverige uppfylla lagkrav och vara typgodkända av AB Statens Anläggningskontroll.

  Vad bör jag tänka på när jag använder gasflaskor?

  Flytta aldrig en gasflaska utan att skyddskåpa är monterad.

  • Efter arbetets slut stängs flaskventilen och gasflaskan återställs till uppmärkt/skyltad uppställningsplats.
  • Förankra alltid gasflaskor så att de inte välter omkull.
  • Försök inte att fylla gas från en flaska till en annan.
  • Oxygenflaska, och särskilt dess ventil, skyddas mot smuts och speciellt mot olja och fett. Endast oxygengodkända oljor och fetter får användas för oxygenutrustning.
  • Blås ren flaskventilen innan regulatorn ansluts. Flaskventil för oxygen skall öppnas långsamt och försiktigt s k ”mjukstart”.
  • Packningar och slangar skall vara i beständigt material och uppfylla svensk standard. Oxygenslang är blå, acetylenslang är röd och gasolslang är orange. Oxygenpackning är gjord av aluminium.
  • Gör en läcktest varje gång utrustningen ansluts. Använd aldrig en läckande utrustning.
  • Läs och följ instruktionerna på flasketiketten.
  • Följ alltid leverantörens driftinstruktion för gasutrustning.
  • Det är användarens ansvar att känna till de egenskaper och säkerhetskrav som gäller för varje gas.

  Vad skall jag tänka på vid förvaring av brandfarlig gas?

  Gasflaskor får inte placeras så att brand- eller explosionsrisken ökar genom närhet till andra gasflaskor, till brandfarliga vätskor eller till antändbart material i farlig mängd.
  Gasflaskan skall placeras antingen i brandförråd, under låsbart väderskydd eller i inhägnad så att obehöriga inte kan komma åt dem.

  Vid yrkesmässig hantering av brandfarlig gas skall utrymmet/området förses med förbuds- och varningsskyltar.

  I industrifastighet får max 60 liter förvaras i varje brandcell. En brandcell är ett utrymme i byggnad som är avskilt på sådant sätt att brand kan hindras sprida sig till annat utrymme i byggnaden under viss tid. Övriga behållare skall förvaras utomhus eller i särskilt brandklassat utrymme.

  I bostad får brandfarlig gas endast hanteras för eget behov i form aeorosolbehållare, engångsbehållare och gasol i flaskor mindre än 30 liter.
  I källarens förrådsutrymme och vind får ingen brandfarlig gas förvaras.

  Inomhus i flerbostadshus får gasol endast hanteras i flaskor mindre än 5 liter.

  I garage till flerbostadshus får inga flaskor hanteras.

  Gasflaskorna skall skyddas mot påkörning och annan farlig mekanisk påverkan.

  Kontakta din lokala Räddningstjänst om du har frågor om hantering av brandfarliga gaser.

  Var skall varningsskylt för gasflaskor placeras?

  Varningsskylten för gasflaskor skall finnas uppsatt utanför dörr till lokal där gasflaskor är lagrade.

  Var söker jag tillstånd för att förvara gas?

  Tillstånd söks hos Byggnadsnämnden i kommunen. Den lokala Räddningstjänsten kan ge mer information om hantering och lagring.

  Varför finns det särskilda säkerhetskrav för transport av gasflaskor?

  Gasflaskor är ett säkert emballage för gas – men bara om det transporteras på rätt sätt.

  Gas är farligt gods. Därför ställs det särskilda säkerhetskrav på gastransporterna.

  En gasflaska väger lika mycket som ett barn eller en vuxen. Därför ska den transporteras ordentligt fastspänd – precis som du.

  Varför har trycket i flaskan sjunkit så dramatiskt över natten?

  Ett exempel på detta som är ganska vanligt kan vara att när flaskan levereras vid +15C visade flaskregulatorn 17 bar. Sedan har flaskan stått ute under natten och kylts ned till -10C och trycket har sjunkit till 8,5 bar.

  Detta är helt naturligt och beror på att trycket i en sluten behållare är beroende av temperaturen i omgivningen. Vid lägre temperatur sjunker trycket i behållaren (även om mängden gas är densamma), medan trycket vid högre omgivningstemperatur stiger.

  Vilka dokumentationskrav gäller när jag ska transportera gasflaskor?

  Vid transport av farligt gods skall det transporterade godset följas av en Godsdeklaration och Transportkort. Detta gäller både fyllda gasflaskor och tömda som skall i retur. Godsdeklarationsblanketter och transportkort finns att få på AGA Gas försäljningsställen.

  Du kan också ladda ner dem nedan. Godsdeklaration krävs alltid och skall innehålla uppgifter om det transporterade godsets beteckning och vikt (brutto eller nettovikt) samt ett intygande om att godset får transporteras. Transportkort krävs alltid så länge fordonets totala godsmängd överskrider begränsad kvantitet, vilket är värdet 1 000 (värdepoäng). Transporteras enbart brandfarliga gaser är värdet 900.

  Godsdeklaration

  Transportkort

  (Video) Lär dig engelska genom berättelser Nivå 1/Engelsktalande/Engelsk konversationsövning

  Vilka gaser kan samförvaras?

  Brandfarliga gaser får samförvaras med ett begränsat antal gasflaskor:

  • Max 2 st oxygenflaskor
  • Max 10 st flaskor med inerta gaser, t ex argon, helium och nitrogen.

  Vilka transportbestämmelser gäller för flytande kväve?

  Flytande kväve är klassat som farligt gods och skall transporteras enligt bestämmelserna i av MSBmyndigheten utfärdade ADR-S.
  Transporterar man mer flytande kväve än 1 000 kg brutto gäller ADR-S i sin helhet.

  Vid transport av enbart mindre mängd flytande kväve (under 1 000 kg brutto) är det tillräckligt att kärlet är märkt, etiketterat och tätt samt att en godsdeklaration och en brandsläckare medföljer transporten.

  Godsdeklarationsblanketter och transportkort kan fås vid AGA Gas försäljningsställen.

  Godsdeklarationen skall förutom godsbeteckning innehålla uppgift om godsavsändare och godsmottagare samt bruttovikten på det fyllda kärlet.

  Två typer av kärl är tillåtna för transport av flytande kväve:

  • Dubbelväggiga slutna tryckkärl med vakuumisolering.
  • Mindre öppna kärl av termostyp med kork. Volymen på de öppna kärlen får ej överstiga 100 liter.

  Behållare med flytande kväve skall under transport vara säkrade så att de inte kan falla omkull.

  Behållaren skall under transporten stå i ett väl ventilerat utrymme.

  Se närmare information hos Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverket
  där bl a Arbetsmiljöverkets författningssamling finns.

  Vilket syfte fyller ventilen när jag transporterar gasflaskan?

  Flaskventilen håller det höga trycket under kontroll och hindrar gasen att fritt strömma ut.

  Ventilen är känslig för slag och en oskyddad ventil kan lätt skadas eller öppnas.

  Kraften från det höga trycket kan skada både människor och fordon. Om brännbar gas läcker ut kan det orsaka explosion och brand.

  Var därför alltid noga med att använda skyddskåpan och att förankra flaskorna väl.

  Skydda ventilen – den skyddar dig!

  Leave a Reply

  You must be logged in to post a comment.

  Videos

  1. Lär dig engelska genom berättelser Nivå 0 / Engelska lyssnarövningar för nybörjare.
  (Easy English Abraão)
  2. Lär dig engelska genom berättelser Nivå 0 / Engelska lyssnarövningar för nybörjare.
  (Easy English Abraão)
  3. Lär dig engelska genom berättelser Nivå 0 / Engelska lyssnarövningar för nybörjare.
  (Easy English Abraão)
  4. Hatbrott i hjärtat-Brandon Teena Tragic Story
  (Seekers Crime )
  5. Lär dig engelska genom berättelser nivå 1 / English Speaking Practice.
  (Easy English Abraão)
  6. learn English through story level 3 🍁 Captain MacWhirr | WooEnglish
  (WooEnglish - Learn English Through Story)
  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Kerri Lueilwitz

  Last Updated: 12/20/2022

  Views: 5599

  Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

  Reviews: 90% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Kerri Lueilwitz

  Birthday: 1992-10-31

  Address: Suite 878 3699 Chantelle Roads, Colebury, NC 68599

  Phone: +6111989609516

  Job: Chief Farming Manager

  Hobby: Mycology, Stone skipping, Dowsing, Whittling, Taxidermy, Sand art, Roller skating

  Introduction: My name is Kerri Lueilwitz, I am a courageous, gentle, quaint, thankful, outstanding, brave, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.